Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Gripopdetijd: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
1.2. Koper: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Gripopdetijd;
1.3. Artikel: Het artikel dat door Gripopdetijd verkocht en/of geleverd wordt;
1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de bedenktijd af te zien van de koopovereenkomst;
1.6. Dag: kalenderdag;
1.7. Duurtransactie: een overeenkomst waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
1.8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Koper of Gripopdetijd in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 - Identiteit van Gripopdetijd
P.E.van Tulder
handelend onder de naam: Gripopdetijd
Turfhaven 5-6, 1621GC Hoorn
Telefoonnummer: 0641971225
E-mailadres:
info@gripopdetijd.net
KvK-nummer: 37097796
BTW-identificatienummer: NL049841397B01
Artikel 3 – Toepasselijkheid
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Gripopdetijd en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Gripopdetijd en Koper.
3.2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, kan  Koper kennis nemen van onze algemene voorwaarden middels de site van Gripopdetijd op internet. Via ‘kopie en print’ kunnen de algemene voorwaarden door koper worden geprint.
Artikel 4 - Het aanbod
4.1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als Gripopdetijd gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gripopdetijd niet.
4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Koper te raadplegen is;
de wijze waarop de Koper voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
Artikel 5 - De overeenkomst
5.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gripopdetijd onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
5.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gripopdetijd passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Koper elektronisch kan betalen, zal Gripopdetijd daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4. Eigendomsvoorbehoud. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen koper op grond van enige overeenkomst aan Gripopdetijd verschuldigd is, is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op koper over.
5.5. Gripopdetijd kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Gripopdetijd op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.6. Gripopdetijd zal bij het product of dienst aan de Koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van  Gripopdetijd waar de Koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Gripopdetijd deze gegevens al aan de Koper heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.7. Indien Gripopdetijd zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten
6.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Koper.
6.2. Tijdens deze termijn zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Gripopdetijd retourneren, conform de door Gripopdetijd verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
7.1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
7.2. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal Gripopdetijd dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
8.1. Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Gripopdetijd alleen worden uitgesloten indien Gripopdetijd dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
8.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Gripopdetijd tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Gripopdetijd geen invloed heeft;
8.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
b. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
9.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en transport of zending tarieven.
9.2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
9.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Gripopdetijd dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de Koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
9.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
10.1. Gripopdetijd staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2. Een door Gripopdetijd, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Koper ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Gripopdetijd jegens Gripopdetijd kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
11.1. Gripopdetijd zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Gripopdetijd geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
11.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Gripopdetijd het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
11.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Gripopdetijd zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Gripopdetijd.
11.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij Gripopdetijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties
12.1. De Koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
12.2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Koper de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
Artikel 13 – Betaling
13.1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de Koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
13.3. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gripopdetijd te melden.
13.4. In geval van wanbetaling van de Koper heeft Gripopdetijd behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
14.1. Gripopdetijd beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gripopdetijd, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
14.3. Bij Gripopdetijd ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gripopdetijd binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten..
Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
15.1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
15.3.
Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Gripopdetijd, dan wel tussen Gripopdetijd en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en Gripopdetijd, is Gripopdetijd niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Gripopdetijd.
15.2. Intellectuële en industriële eigendomsrechten.
Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Gripopdetijd geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Gripopdetijd garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 16 – Geschillen
16.1. Op overeenkomsten tussen de Gripopdetijd en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.